Arribada Llibres

Llibres per a fer camí

Avís Legal

Héctor Gómez  Santa Olalla, d’ara en avant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.

Tota persona que accedisca a este lloc web assumix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

Héctor Gómez Santa Olalla, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris estes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: https://arribadallibres.com/

Nom comercial: Arribada Llibres

Denominació social: Héctor Gómez  Santa  Olalla

NIF: 33562269W

Domicili social: C/ Pare Ferris, 45-6 València.

Telèfon: 690717993

e-mail: hola@arribadallibres.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requerix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a estos. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d’Arribada Llibres.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seua sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre estos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’este.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic hola@arribadallibres.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS.

El RESPONSABLE s’eximix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que esta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié a este.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumix cap mena de responsabilitat respecte a estos continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’orde públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a este lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la *LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguen afectar o contravindre la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’orde públic. En cas que l’usuari considere que existix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’esta classificació, es prega el notifique de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Este lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existisquen uns certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Esta pàgina web es troba sotmesa a la legislació espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida de l’ús d’esta pàgina web totes dues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat València (Espanya). Esta clàusula de submissió expressa als tribunals de la ciutat de València no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris de la web que, segons la legislació vigent, ostenten la condició de consumidors, i en este cas totes dues parts estaran sotmesos a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de residència del consumidor. Així mateix en estos casos, el prestador i l’usuari podran sotmetre els seus conflictes als arbitratges previstos en la legislació d’arbitratge i de defensa dels consumidors i usuaris, i als procediments de resolució extrajudicial de conflictes que s’instauren per mitjà de codis de conducta o altres instruments d’autoregulació.