Arribada Llibres

Llibres per a fer camí

Poítica de Privacitat

En Arribada Llibres estem compromesos amb la protecció de la teua privacitat. Volem ser transparents sobre les dades que recopilem, com els utilitzem i els drets que tens per a controlar les teues dades.

 

1. Informació a l’usuari.


 Héctor Gómez Santa Olalla és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que estes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (*LOPDGDD), pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 

     Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En Arribada Llibres tractem les dades de les persones interessades per a la gestió i desenvolupament de les comunicacions (contacte d’usuaris, resolució de consultes, promoció comercial, gestió de perfils de l’empresa en xarxes socials, etc.) així com per a atendre els servicis sol·licitats i desenvolupar la nostra activitat.
Respecte a la publicació de dades personals en blogs i xarxes socials que pot compartir esta web, es podran tractar les dades personals amb la idea de contestar comentaris i millorar els nostres servicis. La política de privacitat és la marcada per les entitats responsables d’eixos llocs. No ens fem responsables de la informació personal que cada usuari puga publicar
Gestionarem la contractació dels nostres productes en la venda a distància i gestionarem enviaments i devolucions.
Gestionarem la tramitació del registre de l’usuari perquè siga utilitzat en l’adquisició de productes oferits. Gestió de Venda: Quan adquirix un producte a través de la nostra web, les dades facilitades en les apartades “dades d’enviament” i “dades de facturació”, si és el cas, s’utilitzaran per a dur a terme la tramitació i gestió de la venda i la seua posterior facturació. Així mateix, les dades facilitades a través del formulari “Comandes especials” s’utilitzaran igualment per a tramitar la seua sol·licitud de comanda especial.
Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les seues pròpies condicions particulars. Els usuaris que no desitgen rebre este tipus d’informació poden comunicar-lo a l’adreça de correu electrònic: hola@arribadallibres.com indicant-nos en l’assumpte “No *Publi”.

 

     Quin tipus de dades tractem?

A més dels diferents mitjans d’obtenció citats, així com les diferents finalitats de tractament exposades, l’informem que els tipus de dades que podem tractar en el nostre sistema d’informació són:

Dades identificatives.
Adreces electròniques.
Dades econòmiques per al cobrament.

 

 Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals es conservaran mentres es mantinga relació amb vosté, bé com a client, o bé com una altra mena d’interessat; mentres no se sol·licite la supressió d’estos; o mentres existisca alguna previsió o exigència legal de conservació d’estos.

Quan les dades deixen de ser necessaris per a les finalitats per les quals van ser recaptats seran suprimits assegurant la confidencialitat d’estos.

En el cas de dades facilitades amb motiu de cerca d’ocupació, si estos no resultaren d’interés per a l’empresa, seran eliminats immediatament assegurant la seua confidencialitat.

 

     Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Per al tractament de la seua informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius:

La base legal per al tractament de les seues dades personals és la relació mantinguda amb vosté sobre la base del compliment d’un contracte i/ o relació comercial, així com el consentiment exprés que, si és el cas, ens haja facilitat per als tractaments addicionals com són el

formulari de contacte del lloc web, participació en els perfils de xarxes socials de l’empresa, i qualsevol altre tractament que implique necessàriament la recollida de les seues dades personals, per a això serà requisit imprescindible una clara acció afirmativa per part de l’interessat.

L’informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en la present pàgina web són els estrictament necessaris per a formalitzar i gestionar la relació amb vosté, de manera que, en cas de no facilitar-los, no podrem mantindre esta relació. En qualsevol cas, esta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguen necessaris per a esta activitat principal.

 

     A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

En alguns casos, és necessari que accedisquen a la informació que ens ha proporcionat terceres parts per a poder prestar-li el servici sol·licitat, per exemple, servicis de logística, transport i lliurament, empreses que ens presten un altre tipus de servicis com són: tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació, etc.)

Estes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per a dur a terme estos servicis. Se’ls exigix que mantinguen en confidencialitat la seua informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.

Les dades dels interessats no seran comunicats a cap altre tercer, excepte obligació legal sobre aquest tema.

 

     Quins són els seus drets quan ens facilita i/o tractem les seues dades?

Com a interessat, vosté podrà en qualsevol moment sol·licitar-nos l’exercici de qualsevol dels següents drets que li assistixen en matèria de protecció de dades:

Accedir a les seues dades: Té dret a accedir a les seues dades per a conéixer quines dades personals estem tractant que el concernixen.
Sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades: En determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals que considere inexactes i que el concernisquen, i que siguen objecte de tractament per part de les entitats, així com dret a sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no foren necessaris per als fins que van ser arreplegats.
Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades: En determinades circumstàncies, tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seues dades, i en este cas l’informem que únicament conservarem les dades sobre els quals haja sol·licitat limitació en el tractament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
A la portabilitat de les seues dades: En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, i que ens haja facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, així com al fet que siguen transmesos per part de la nostra empresa a un altre responsable del tractament.
Oposar-se al tractament de les seues dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, tindrà dret a oposar-se al tractament de les seues dades i en este cas, deixaríem de tractar-los llevat que hàgem de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, en este cas, davant l’Agència Espanyola de protecció de dades http://www.aepd.es

L’informem que podrà exercitar els seus drets sobre les seues dades personals a través de qualsevol de les següents vies:

Adreça postal: C/ Pare Ferris, 45-6 València.
Adreça electrònica: hola@arribadallibres.com

Enviament de comunicacions o informació

La nostra política respecte a l’enviament informació a través de mitjans telemàtics (correu electrònic, missatgeria instantània, etc.), es limita a enviar únicament comunicacions que considerem d’interés per als nostres usuaris i interessats, en relació amb les funcions i activitat de l’empresa, o que vosté haja consentit rebre.

Si preferix no rebre estos missatges, li oferirem a través d’estos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’estos missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Servicis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

2. Caràcter obligatori o *facultativode la informació facilitada per l’usuari.

 

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, del formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seues dades són necessàries per a atendre la seua petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’usuari garantix que les dades que aportació són verdaders, exactes, complets i es troben actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjuí, directe o indirecte, que poguera ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

En cas que l’usuari aporte dades pertanyents a un tercer, garantix que ha informat dita tercera de la totalitat d’aspectes continguts en la present Política de Privacitat i obtingut el seu consentiment per a facilitar-nos les seues dades per a la finalitat de tractament de què es tracte. Tot això, amb caràcter previ al subministrament de dades d’un tercer.

En cas que no siguen facilitats totes les dades, no es garantix que la informació i servicis facilitats siguen completament ajustats a les seues necessitats.